โปรแกรมพัสดุ
โปรแกรมพัสดุ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดซื้อจัดจ้าง เก็บข้อมูลพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลังและ จัดพิมพ์งานสรุปนึ่ง/ฆ่าเชื้อที่ได้บันทึก ด้วยการจัดเก็บรายงานต่างๆ ไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ


ทดลองใช้ โปรแกรมพัสดุ
Demo Username:admin Password:admin2