หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย
124/300 หมู่ 7 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. 053-851049-50 , 053-117383-4 แฟกซ์ 053-851051
E:mail rs_product2003@hotmail.com , rsproduct2003@gmail.com
ขอเส้นทาง Google Map